Pravidlá akcie

Pravidlá letákovej ponuky Electrolux pre kuchynské štúdiá

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel letákovej ponuky Electrolux pre kuchynské štúdiá (ďalej len "predajná akcia"). Tieto pravidlá sa môžu pozmeniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľ predajnej akcie je spoločnosť Electrolux s. r. o., so sídlom Budějovická 778/3, Praha 4, 140 21, identifikačné číslo: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, spis číslo C 2461 (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Dátum a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia prebieha v termíne od 1. 10. 2017 00:00 hod. do 31. 3. 2018 23:59 hod. (ďalej len „doba konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“).

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník predajnej akcie“).

4. Výrobky zaradené do predajnej akcie:

Zákazník, ktorý si zakúpi v rámci jedného nákupu kombináciu akejkoľvek rúry, indukčného varného panelu a umývačky z akčného letáka, môže získať bonus podľa vlastného výberu z uvedenej špecifikácie bonusov.

Akcia sa vzťahuje len na modely uvedené v akčnom letáku:

Rúra: EOB3400AAX, EOB3400BAX, EOA3400AAX, EOB3450AAX, EOB3400BOR, EOA3450AAX, EOB3454AAX, EOA3454AAX, EOB5454AAX, EOA45551OK, EOA45551OW, EOA5555AAX, EOA5351AAX, EOA5551AAK, EOA5651BAX, EOA5654AAX, EVY5841BOX, EOA5751FAX, EOC5654AAX, EOA5851FAX, EOB6631CAX, EOC5751FAV, EOC5751FAX, EVY7800AAX, EOC5851FAX, EVY7810AAV, EOC6851DAX, EOC5956FAX, EVY0841BAX, EOB8857AAX, EOB9851XAX, EOB9956XAX, EOB6220AOR, EOA5220AOR, EOA5220AOV

Indukčný varný panel: EHH4654HFK, EHI6340FOK, EHH6340IOW, EHH6340IOB, EHH6540X8K, EHI6540FHK, EQL4520BOZ, EHI6540FW1, EHL6540FOK, EHI6540FOS, EHL7640FOK, EHR8540FHK, EHI7543FOK, EHL6740FAZ, EHI8550FHK, EHI8742FOZ, EHX6455FHK, EHI6740FOZ, EHD7740FOK, EHX8575FHK, EHI8543F9W, EHL9740FAZ, EHO6832FOG, EHD8740IOK, EHD8740FOK, EHO8840FOG, EHH9967FOZ, EHX8H10FBK, EHF65451FK, EHF76451FK, EGT6242NVK, EGH6349BOX, EGT6343LOK, EGT6345YOK, EGT6342YOW, EGT6342YOK, EGS6648NOX, EGT7353YOK, EGH7353BOX, EGT7355NOK, EGU6647LOX, EGT6647LOK

Umývačka: ESL4510LO, ESL5335LO, ESI5543LAK, ESI4501LOX, ESI5525LAX, ESI5550LOX , ESL4581RO, ESL4582RA, ESI5545LOX, ESI4621LOX, ESL5355LO, ESL5360LA, ESL7345RO, ESL4655RA, ESL8345RO, ESL8356RO, ESL7325RO, ESL7350RO, ESI8550ROX, ESL8550RA, ESL8523RO, ESI8520ROX, ESL8350RO, ESI8730RAX, ESL8820RA, ESL8825RA, ESL7540RO, ESL7740RO, ESL7845RA

Odsávač pár: EFP60424OX, EFT604X, EFP6500X, EFC60151X, EFC90151X, EFP60436OX, EFF60445OX, EFP60460OX, EFP60565OX, EFB60460OX, EFC60441OR, EFF60560OX, EFB90460OX, EFC60441OV, EFF90560OX, EFV60657OK, EFG60563OX, EFV90657OK, EFG90563OX, EFB60566DX, EFB60566BX, EFB90566DX, EFB90566BX, EFV80464OW, EFL10566DX, EFB90680BX

Mikrovlnná rúra: EMS20107OX, EMT25207OX, EMT25207OW, EMT25207OB, EMS17006OX, EMS26004OK, EMS26004OW, EMS26204OX

Chladnička: ENN2801BOW, ENN2800BOW, ENN2800AJW, ENN3101AOW, ENN2803COW, ERN3213AOW, ENN2841AOW, ENN2812COW, ENN2851AOW, ENG2844AOW, ERC3215AOW, ENN2853BOW, ENN2853COW, ENG2804AOW, ENN2854COW, ENN3153AOW, ENN2874CFW, ENN3154AOW, ENG2854AOW

Vinotéka: ERW0273AOA, ERW0673AOA, ERW1573AOA

Mraznička: EUN2244AOW

Bonus:

Zákazník, ktorý splní pravidlá tejto predajnej akcie, si môže vybrať jeden z nižšie uvedených bonusov:

súprava hrncov Kolimax

vysávač Electrolux Ergorapido

Prevzatie bonusu sa uskutoční na mieste zakúpenia výrobkov, tzn. v kuchynskom štúdiu, po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Na bonus nie je možné uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5. Podmienky pre účasť na predajnej akcii

5.1. Zakúpenie kombinácie 3 výrobkov (rúry, indukčného varného panelu a umývačky) z akčného letáku Electrolux pre kuchynské štúdiá, a to v rámci jedného nákupu.

5.2. Nákup sa uskutoční v období od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2018 (vrátane).

5.3. Kompletné a správne vyplnenie on-line registračného formulára na webovej stránke www.mojelectrolux.sk a jeho odoslanie.

5.4. Po overení registračných údajov si bude môcť účastník bonus vyzdvihnúť do 30 dní v príslušnom kuchynskom štúdiu, tzn. na mieste zakúpenia.

5.5. V registračnom formulári pre kuchynské štúdiá musí byť uvedené meno, priezvisko a email koncového zákazníka a zároveň meno, priezvisko a email predavača. Meno, priezvisko a email predavača nesmie byť zhodné s menom, priezviskom a emailom zákazníka.

5.6. V registračnom formulári pre kuchynské štúdiá je akceptovaná ako priložený doklad iba Electrolux faktúra začínajúce č. 967 .. alebo č. Objednávky B2B začínajúcich č. 5001 ... Iný doklad nie je akceptovateľný.

Odoslaním registračného formulára účastník potvrdzuje, že pochopil tieto pravidlá a súhlasí s nimi.

Odoslaním registračného formulára každý účastník vyjadruje súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie prevádzkovateľa na emailovú adresu, ktorú uviedla registrujúca sa osoba, v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných správ a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť v sídle prevádzkovateľa.

V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie účastníka vyzveme, aby údaje doplnil prostredníctvom emailu. Electrolux nezodpovedá za prípadné nedoručenie týchto výziev, a ak sa registrácia nedoplní, nebude ani spracovaná. Zákazník je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.

Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál účtenky – dokladu o zaplatení akčného výrobku za účelom overenia nákupu (ďalej len „účtenka"). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akčného výrobku, ktorá spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. so zhodnými údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Zákazník súhlasí s elektronickým posielaním dokumentov (daňových dokladov).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom emailu akce@lemoni.cz

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

Účasťou na predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v predajnej akcii účastník súhlasí so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rámci tejto predajnej akcie (ďalej len „údaje“) do databáz spoločnosti Electrolux IČ: 18631975 a partnerov ako správcov (ďalej v tomto odseku len „správca“) a s ich následným spracovaním prostredníctvom stanoveného spracovateľa na účely overenia platnej účasti na predajnej akcii a ďalej na marketingové účely správcu, čo zahŕňa ponuku výrobkov a služieb, vrátane posielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodnej komunikácie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., a to na obdobie 5 rokov s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 21 zák. č. 101/2000 Zb., t. j. najmä to, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek odvolať na adrese spoločnosti, že má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže obrátiť na spoločnosť a prípadne s podnetom môže kontaktovať aj priamo Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha. Účastníci predajnej akcie výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ predajnej akcie je oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov bez poplatku meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto predajnou akciou a službami, ktoré poskytuje, s tým, že sa môžu zaobstarať a zverejniť vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov predajnej akcie, a to po dobu 5 rokov od ukončenia predajnej akcie.

7. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený na www.mojelectrolux.sk. Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia alebo nesplnenia podmienok stanovených na získanie bonusu v rámci predajnej akcie.