PRAVIDLA AKCE

Pravidla letákové nabídky Electrolux pro kuchyňská studia

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel letákové nabídky Electrolux pro kuchyňská studia (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel prodejní akce:

Pořadatelem prodejní akce je společnost Electrolux s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání prodejní akce:

Prodejní akce probíhá v termínu od 1. 1. 2023 do vydání nové nabídky (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).
Platnost nabídky se řídí obdobím, na který je vydána letáková nabídka a jehož datum je specifikováno na letáku samotném. Tato nabídka není slučitelná s jakoukoliv další akcí (např. Cashback či jiný dárek za nákup)

3. Účastník prodejní akce:

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická nepodnikající osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

4. Bonus:

Zákazník, který zakoupí v rámci jednoho nákupu kombinaci jakékoliv trouby, indukční varné desky a myčky z akčního letáku, může získat následující bonus. Čistička vzduchu Flow A3 nebo Sada hrnců Kolimax.

Zákazník, který zakoupí v rámci jednoho nákupu kombinaci jakékoliv trouby, indukční varné desky, myčky a chladničky z akčního letáku, může získat následující bonus. Sada hrnců Kolimax + plech EasyClean nebo Čistička vzduchu Flow A3 + plech EasyClean.

V případě nedostupnosti některého z dárků si společnost Electrolux vyhrazuje právo dodat jiný dárek.

Převzetí bonusu proběhne v místě zakoupení produktů, tzn. v kuchyňském studiu, po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost.

Na bonus nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele (např. reklamace). Takový bonus splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

5. Produkty zařazené do prodejní akce:

Akce se vztahuje pouze na modely uvedené v akčním letáku:

Trouba: EOF4P74X, EOF6P70X, EOC6H71Z, KOCDH71X, EVK6E40X, EVK6E40Z, KVKDE40X, KOFGH70TX, EOD3H50TX, EOD3H70X, EOE7P31Z, KOD3H70X, KOEBP39X, KOEBP39Z, KOEAP31WT, KODGH70TX, EVM6E46X, EVM6E46Z, KVMDE46X, EVM8E08V, KVLBE08X, KVLAE00WT, KVBAS21WX, EOC6H76X, KOCDH76X, KOFGH70TX, KODGC70TX, EOD5C71X, EOD5C71Z, KODEC75X, EOD5H70X, KODEH70X, EOA5220AOR, EOA5220AOV, EOE7C31X, EOE7C31V, EOD6C77X, EOD6C77Z, EOD6P77X, KODDP77X, EOC6H71X, EOB6220AOR, LOC8H31X, KOCBP39X, EOB7S31V, EOB7S31X, EOC9P31WX, KOBCS31X, EOB8S39Z, KOBBS39X, KOAAS31WX, KOAAS31CX, KOAAS31WT

Indukční varná deska: CIR60433, LIR60433, LIR60433B, LIL61434C, EGE6172NOK, KGG6426K, KGG64362W, KGU64361X, EHF65451FK, KGG75362K, KGG643753K, KGG64365K, CIR60430CB, KGG753753K, KGG75365K, EIT60443X, EIT61443B, CIV634, EIS6134, EIS62443, EIV634, KIV634I, KIS62443, EIS62449, EIV63440BS, EIV63440BW, EIV644, EIS824, EIV84550, EIP6446, EIS82449, EIV835, EIV654, KIV84550I, EIS6448, EIV854, EIP8146, EIV8457, EIS84486, EIV9467, EIS7548, EIS8648, KCC83443, KCC85450

Myčka: EES42210L, KESC2210L, EEG47300L, EEQ47215L, EES48200L, EES848200L, EEG62300L, EEG62310L, KESC7300L, EEM48200IX, EES47300IX, KEQC7300L, EEM63310L, KEMC3211L, EEG48300L, EES48400L, EEM48320L, EES42210IX, EEM48300IX, KESC8401L, KEMB3301L, EEM48321L, EEM43300IX, EEG67415L, KEMB9310L, EEM69410L, EEM69300IX, EEM68510W, EEZ69410L, KEZA9310W, KEZA9315L, EEC67310L, KECA7305L

Chladnička: KNT2LF18S, KNT4FD18S, LNS8FF19S, LNT2LF18S, LNT3FF18S, LNT3LF14S, LNT3LF18S, LNT4FE18S, ECB7TE70S, ENC8ME18R, ENS6TE19S, ENS8TE19S, ENT6TE18S, ENT6TF18S, ENT8TE18S3, KNG7TE75S, LNG7ME18S, LNT7TE18S3, LNT7TF18S, LRB3DE18S, LRS4DF18S, EFS3DF18S, LUT6NF18S, EWUD040B8B, EWUS018B7B, EWUS020B5B, EWUS040B8B, EWUS052B5B

6. Podmínky účasti v prodejní akci:

6.1. Zakoupení kombinace 3 produktů (trouby, indukční varné desky a myčky) nebo 4 produktů (trouby, indukční varné desky, myčky a chladničky) z akčního letáku Electrolux pro kuchyňská studia a to v rámci jednoho nákupu/jednoho prodejního dokladu nebo faktury.

6.2. Nákup se uskuteční v období od 1. 1. 2023 do vydání nové nabídky.

6.3. Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách www.electrolux.cz/akce a jeho odeslání.

6.4. Po ověření registračních údajů si bude moci účastník bonus vyzvednout do 30 dní u svého kuchyňského studia, tzn. v místě zakoupení.

Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Odesláním registračního formuláře každý účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu zadanou registrujícím se ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli odvolat v sídle provozovatele.

V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Electrolux neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.

Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na bonus. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto stránkách.

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník v souladu se zněním Nařízení EU 2016/679 udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.

8. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.electrolux.cz/akce. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.