Pravidla akce

Pravidla prodejní akce Electrolux Patříme k sobě

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „Electrolux Patříme k sobě“ (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel prodejní akce: 

Pořadatelem prodejní akce je společnost Electrolux s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání prodejní akce: 

Prodejní akce probíhá v termínu od 29. 4. 2016 00:00 hod. do 31. 8. 2016 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce: 

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

4. Produkty zařazené do prodejní akce: 

Zákazník, který zakoupí v rámci jednoho nákupu jednu z níže uvedených multifunkční trubu s funkcí PlusSteam a indukční desku značky Electrolux, může získat níže uvedený bonus.

Akce se vztahuje pouze na tyto modely:
Multifunkční trouba: EOA3454AOX, EOA45555OX, EOB3454AOX, EOA5654AOX, EOB5454AOX, EOC5654AOX

Indukční varná deska: EHH4654HFK, EHH 6340IOW, EHH6540X8K, EHI6540FHK, EQL4520BOZ, EHI6540FOS, EHI6540FW1, EHL6540FOK, EHI7543FOK, EHL7640FOK, EHI8550FHK, EHI6740FOZ, EHD7740FOK, EHI8742FOZ, EHI8543F9W, EHO6832FOG, EHR8540FHK, EHX6455FHK, EHD8740IOK, EHH46340FK (platí pouze pro nákup v OKAY)

Bonus:

Prvních 200 řádně vyplněných a schválených registrací získává jako bonus Kuchyňský robot EKM4900. Všechny další registrace získávají 4-dílnou sadu hrnců Kolimax.

Akce se vztahuje pouze na produkty dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux s.r.o.

Spolčenost Electrolux s.r.o. si vyhrazuje právo posouzení původu do akce přihlášeného produktu.  

Distribuci bonusu provádí pořadatel prostřednictvím agentury le moni s.r.o., IČ: 261 29 833 po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost. 

Na bonus nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele (např. reklamace). Takový bonus splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

5. Podmínky účasti v prodejní akci 

5.1. Zakoupení multifunkční trouby s funkcí PlusSteam zařazenou do akce a indukční desky v rámci jednoho nákup. Oba produkty musí být značky Electrolux.

5.2. Nákup se uskuteční v období od 29. 4. 2016 do 31. 8. 2016 (včetně).

5.3. Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách www.electrolux.cz/patrimeksobe a jeho odeslání. Nákup je nutné zaregistrovat nejdéle do 14 dnů od nákupu.

5.4. Po ověření registračních údajů bude účastníkovi soutěže nejpozději do 30 dnů odeslán příslušný bonus na adresu uvednou v registraci.

Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Odesláním registračního formuláře každý účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu zadanou soutěžícím ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli odvolat v sídle provozovatele.   

Při splnění shora uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslán příslušný bonus na adresu uvednou v registraci. V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Electrolux neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.  

Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na bonus. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).  

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu electrolux@lemoni.cz

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v prodejní akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce (dále jen „údaje”) do databází společnosti Electrolux IČ: 18631975 a partnerů akce jakožto správců (dále v tomto odstavci jen „správce“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a dále marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Účastníci prodejní akce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel prodejní akce je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto prodejní akcí a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků prodejní akce, a to po dobu 5 let od ukončení prodejní akce.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na http://www.electrolux.cz/patrimeksobe. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.